بعضی اوقات زندگی ادم اونقدر خوب میشه که اصن باورت نمیشه که انقدر خوبه ^.^ 

خدایا ...

به نامت که جان را در بدنم قرار داد 

به نامت که عشق را در وجودم نهاد

به نامت که قدرت داد تا اسمت را به زبان آورم

به نامت که بخشیدم به زندگی کردن  

به نامت ، به نام تو ، به نام خالقم ، به نام الله ، به نام تو ...

زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچکس بعید نیست ...

و تو ، معبودم ، به من آموختی که غیر ممکن غیر ممکن نیست ...

 

این نوشته ادامه دارد ... :)